Dec 13, 2019

Published in Ta Kung Pao, Wen Wei Po, Hong Kong Economic Times, Sing Tao Daily and Hong Kong Economic Journal.

Oct 1, 2019

Published in Ta Kung Pao, Wen Wei Po, Hong Kong Commercial Daily, Oriental Daily, Sing Tao Daily and Hong Kong Economic Times.